Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
läs- och skrivutveckling

Bloggen i NCS nyhetsbrev 1/2015!

Du prenumererar väl på NCS nyhetsbrev? Här hittar du en blänkare om min blogg, närmare bestämt inlägget med de filmade föreläsningarna med de senaste fyra forskarna och deras föreläsningar. Jätteroligt att de får en större spridning än till bara Stockholmslärare, eller hur!? Du har väl tagit chansen att se de filmade föreläsningarna? Du har till mitten av mars på dig. Det är inte var dag man kan se dessa fyra forskare föreläsa. Tänk så bra att kunna titta den dag och tid man bestämmer själv. De forskare det gäller här är Christina Olin-Scheller, Katharina Andersson, Karin Jönsson och Barbro Westlund. Ingen dålig kvartett!

För dig som ännu inte har prenumererat på NCS nyhetsbrev så hittar du en länk längst ner på NCS sida. Adressen till sidan är: NCS nyhetsbrev. Du länkas vidare till en sida som ser ut så här (bilden är länkad så du kommer direkt till rätt sida):

NCS nyhetsbrev prenumerera

Så här ser det ut på NCS sida för nyhetsbrevet. Förkortningen NCS står för ”Nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling”. Sedan 2008 finns centrumet på Skolverket. När du ändå besöker NCS sida så passa på och läs om vad NCS gör och har gjort. Det är nämligen en hel del!

NCS nyhetsbrev2

 

Varje dag något nytt!

Igår torsdag 22/1 fick vi en duvning om ungas läsande och skrivande i ett föränderligt medielandskap av Christina Olin-Scheller, professor vid Karlstads universitet.

Igår vidgade jag också mitt ordförråd med en del nya begrepp. Jag lärde mig inte bara betydelsen utan fick orden insatta i olika sammanhang. Orden ingår liksom i ett gigantiskt nätverk med andra ord och begrepp jag har mött i mitt arbete. En del har sin betydelse tydligt utmejslad och andra är fortfarande lite luddiga och diffusa.

Konvergenskultur handlar om en deltagarkultur då vi både läser och skriver i en sådan utsträckning att det i slutändan blir svårt att dra gränsen till vem som egentligen är upphovsmakare till ett alster. Den som läser och skriver här kan benämnas prosument och är någon som både själv producerar och konsumerar, i det här sammanhanget handlar det om att skriva och läsa texter. När man talar om konvergenskultur och prosumenter blir det intressant att utveckla begreppen plagiera, imitatio och intertextualitet. Jag är själv fortfarande osäker på var gränserna går i praktiken. Christina gav oss exempel från fanfiction. Dessa gällde när elever skriver alternativa fortsättningar och/eller nya avsnitt om Harry Potter. Det finns särskilda forum där skrivarna lägger upp sina texter men också diskuterar dessa i diskussionstrådar. På så vis får de respons men också en chans att utveckla hur de tänkte och varför. Spännande exempel som gjorde mig nyfiken på att börja googla fram sådana forum.

Ett annat nytt uttryck jag lärde mig var wikipetter. En wikipetter är någon som alltid tar reda på allt genom att snabbt googla fram svaret. Christina menade att en del av oss, i alla fall många av de yngre, har mobilen som en förlängning av armen. Då är det också lätt att söka svaren på nätet. Hur går det då med källkritiken för en wikipetter? Christina gav oss ett underbart exempel på en uppgift som utfördes av en grupp elever på ett byggprogram någonstans i Värmland. Titta på föreläsningen så får du höra den historien. Det är den värd!

Christina visade under sin föreläsning två korta Youtube-filmer. I och med att Youtube-filmerna inte finns med i vår inspelning så lägger jag upp dem separat.

Den första har anknytning till våra yngsta. Titeln för denna är: This one works.

Den andra var avslutningen på Christinas föreläsning. Den visar ett exempel på elevers förmåga att berätta en historia. Eleverna som gjorde filmen ingår i en av hennes studier. När man ser antal visningar förstår man att eleverna ångrade att de lät skolan lägga upp den! Titeln för denna är: Late to school.

Christina har förstås skrivit flera böcker. Jag blev nyfiken på hennes bok om fanfiction med titeln Författande fans (2010, Studentlitteratur).

Författande fans

 

 

 

 

 

En annan bok som kommer ut om någon vecka är Svensk forskning om läsning och läsundervisning (2014, Gleerups). Christina är tillsammans med Michael Tengberg redaktörer för boken. I boken bidrar 17 svenska läsforskare med analyser och skolans läspraktiker och ungas läsning och tolkning. Den sägs erbjuda en fördjupning inom flera områden och det är något jag skulle uppskatta. Det måste ju vara något för mig! En måste läsa…, eller hur!?

Här hittar du Gleerups beställningsblad för boken.

sv forsk bokbild

 

 

 

Kan pojkar skriva?

Därom råder olika mening. Enligt resultat i nationella ämnesproven för åk 3 går det inte så bra: i alla fall inte jämfört med flickors skrivande. Samtidigt har vi nu Katharina Anderssons avhandling Visst kan pojkar skriva! som presenterar andra resultat.

På måndag 12/1 föreläser Katharina Andersson utifrån sin avhandling Visst kan pojkar skriva som bygger på hennes studier av pojkars skrivande. Katharina Andersson är fil.dr. och lektor vid Högskolan i Gävle där hon undervisar i läs- och skrivundervisning inom ämnesgruppen i Svenska språket.

Avhandlingen bygger på tioåriga pojkars texter i nationella ämnesprovet åk 3 och de skrivkompetenser som kan utläsas när inte läroplanens kursplaner styr bedömningen av textens innehåll. Pojkar sägs vara de som presterar sämst vid en jämförelse med flickor. För att visa några av pojkarnas skrivkompetenser används begrepp som intertextualitet, multimodalitet och mottagarmedvetenhet.

”Centrala resultat i avhandlingen är att pojkarna som skriver texter på ett nationellt prov kan skriva i minst två genrer utan att blanda dem eller göra mellanformer och att pojkarna har stor kunskap om andra texter och har stor rörlighet mellan olika slags texter, lästa och sedda texter från teve, film, dator, böcker, spel och tidskrifter, till och med under ett så kulturellt kring gärdat tillfälle som ett prov. Texter som pojken har kunskap om från andra tillfällen kan helt implicit infogas i pojkens egen text, eller explicit skrivas med namn på huvudperson, titel eller annat utpekande. Dessa texter skrivs för att uttrycka och beskriva det provets rubriker anger.” (svenskt abstrakt, Skolporten 2014-08-29)

Intresserad? Det finns ett halvdussin platser lediga.

Datum och tid: 12/1 2015, Insikten 14.30-17.

Lokal: Hantverkargatan 2F (Insikten)

Anmälningslänk: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=79927

Läs mer om avhandlingen på Skolporten: Visst kan pojkar skriva!

 

Ett dussin bloggar ligger i startblocken!

Här ser du ett litet axplock av bloggar från bloggkursen QB, Quadblogging. Några namn att lägga på minnet är Hägern, Orion Gröndal, Mellanbloggen, Skarpa, Kristallerna, Turkoserna, Hjulsta grundskola, 8DS bokblogg, Mellan raderna, Litteraturreflektioner. Ja, fler kommer upp mycket snart. Som sagt, vi har fortfarande fötterna kvar i startblocken! Läxan till vårt andra kurstillfälle är att alla ska ha skapat grundbloggen samt lagt upp några rader ”Om oss”. Ni minns säkert från tidigare blogginlägg att detta är bloggens programförklaring där de som skriver, syfte, mål och innehåll presenteras. Quadblogging är en kurs där vi skapar innehållet tillsammans. Eleverna kommer att skriva inlägg och ge varandra respons under respektive lärares ledning. Vilka moment jag kommer att gå igenom är inte helt bestämt för det beror på deltagarnas behov och önskemål. Jag räknar med att jag själv kommer att lära mig mycket genom att leda denna kurs. Tänk vilket drömjobb jag har! Jag LÄR NYTT varje dag i mitt arbete!

När vi kommit igång kommer även ni läsare av denna blogg att få namn och adresser till alla bloggande klasser i Quadblogging-kursen. Vi hoppas att även ni kommer att skriva respons på våra inlägg. Erkänn att du längtar efter att få se och läsa dessa bloggar!?

QB ex2_140927Ovanstående skärmdumpar från några av bloggarna som står på startlinjen till att börja blogga kommer med all säkerhet att se mycket annorlunda ut längre fram. Det är den förvandlingen från puppa > till larv > till fjärilar som flyger fritt som jag har som mål att dokumentera. Som en del i den processen kommer jag kontinuerligt att samla skärmdumpar och lägga upp som collage.

Goda, självständiga läsare

respektive svaga, osjälvständiga läsare!? Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare. Läser vi mer så flyter läsningen lättare, bättre och med mindre ansträngning.

Vad kännetecknar då dessa två grupper?

goda självständiga läsare_140819

Muskingum Colleges översikt av vad som kännetecknar goda läsare och svaga läsare. Läs mer i ”Läsdidaktik” sid. 110 ff, Roe (2014).

Tabellen ger oss en översikt av flera perspektiv på kännetecknen för goda, självständiga respektive svaga, osjälvständiga läsare. De mest typiska kännetecknen för de två grupperna läsare presenteras i var sin kolumn. Dessa är i sin tur indelade i de tre faserna: före, under och efter läsningen.

Den här översikten fokuserar på lässtrategier som är nödvändiga för att förstå texter som är mer avancerade utifrån språk, innehåll och textens längd. En mängd faktorer gör en text svårare alternativt lättare att läsa och förstå. Faktorer som spelar in är exempelvis förkunskaper om ämnet, antal okända eller lågfrekventa ord, sats-/meningsbyggnad, för att läsa texten och i vilken utsträckning metaforer används. Givetvis kan yttre faktorer som läsmiljö och liknande spela in samt personliga egenskaper som förmåga till att fokusera, intresse, motivation och uthållighet.

När vi tittar på de termer som används för att beskriva respektive grupps kännetecken ser vi att dessa också motsvarar olika lässtrategier. Här kan du jämföra de lässtrategier som jag listade i tabellöversikten i mitt förra blogginlägg. Gemensamt för strategierna som de goda, självständiga läsarna använder är att dessa innebär att läsaren har en god metakognitiv kompetens. Detta betyder att läsaren klarar att kontrollera sin egen läsning, dvs. vet när denne förstår och inte förstår samt vilka strategier/verktyg man kan använda i det senare fallet. En god läsare läser också texter på olika sätt beroende på syfte och svårighetsnivå.

PS. Glöm inte att fenomenet med att vara en god eller svag läsare ligger på en glidande skala! Vi kan vara goda läsare av en text men svaga läsare när vi läser en annan text.

Så funkar en forskningscirkel

är namnet på Skolvärldens webbreportage om forskningscirkeln Litteracitet < > Framgångsfaktorer < > Multimodalitet, som jag leder. Skolvärldens reporter och filmare besökte oss i forskningscirkeln vid en av våra träffar före jul. Jag och några deltagare blev också intervjuade. När jag såg reportaget blev jag alldeles varm om hjärtat. Vilka ambitiösa och kloka lärare vi har! I vardagen är det som att man inte riktigt hinner se allt bra som görs i skolan och alla hårt arbetande lärare. Vid ett sådant här tillfälle stannar man upp och ser plötsligt nya saker. Ja, jag är verkligen stolt över er.

Den här forskningscirkeln utgör också den lilla, mindre gruppen i den större som deltar i alla forskarstödda seminarier som åhörare. Barbro Westlunds föreläsning från i måndags 3/2 är en av dessa föreläsningar och som jag hoppas att ni har noterat så kan ni se den fram till fredag 14/2. Själv tycker jag att det är toppen att det går att sprida föreläsarnas kloka ord till alla er lärare som inte får plats vid seminarierna.

Ni hittar förstås webbreportaget på Skolvärldens webb: Så funkar en forskningscirkel

Ett stort tack till er alla och att ni ställde upp på att bli filmade. Tack Helen och Anette (Hässelbygård), Petra och Anna (Norra Ängby), Cecilia och Tove (Nya Elementar), Jessica och Susanna (Skarpatorp), Maria och Susanne (Skarpnäck), Åsa och Jenny (Slättgård), Susanne och Eva (Solhem), Karin och Jonas (Årsta) samt Gunilla och Kina (Hökarängen och Skönstaholm).

Yes! De är här.

Jag tänker på böckerna om critical literacy som jag beställde för ett tag sedan. Den ena boken är ”Glädjen i att förstå” (Jönsson & Bergöö 2012) och den andra är ”Doing critical literacy” (Janks m.fl. 2013). Enligt baksidestexten för ”Glädjen i …” så ligger fokus på ett demokratiskt och kritiskt språkarbete kring sociala rättvisefrågor för yngre barn. Barnen undersöker olika typer av texter med fokus på makt, genus, etnicitet och rättvisa. Utgångspunkten är intersektionell. Vem är det som talar i texten? Vad säger texten oss? Varför? Skulle det kunna vara på något annat sätt?

I ”Doing critical literacy” utlovas konkreta didaktiska tips på hur jag kan omsätta teori till praktik i undervisningen. Boken utgår från ett socio-kulturellt perspektiv där frågan om makt utforskas. Relationen mellan språk och makt leder oss till frågor runt hur texter påverkar oss socialt.

Leigh Hall, forskare och lärarutbildare, har utforskat ämnet critical literacy. En av hennes artiklar, ”Critical Reading Texts, What Students Do and How Teachers Can Help”  har ingressen

 ”Using the classroom as a space to consider and test out changes in beliefs, gender roles, and power structures can provide students with an opportunity to take control over how they shape their own and one another’s lives in a safe environment.”

Artikeln avslutas med förslag på hur lärare kan modellera arbetet med critical literacy via texter som är provocerande och/eller skrivna utifrån olika synsätt. Genom att lärare ”tänker högt” under sin högläsning kan eleverna få syn på och uppmuntras till samtal runt frågor som tar upp exempelvis könsroller och maktstrukturer.

Lät detta främmande och svårt? Börja då med att läsa boken ”Glädjen i att förstå”. I och för sig har jag bara kommit till sidan 32 men det har redan gett mig nya infallsvinklar och tankar. I artikeln av Hall hittar du också förslag på ett antal böcker som vänder sig till lärare och syftar till att introducera förhållningssätt och tankar runt critical literacy.

 En fördel med att pendla dryga timman till och från jobbet varje dag är att jag hinner läsa en hel del!

Att läsa världen

är karakteristiskt för metoden som inte är någon metod utan mer av ett förhållningssätt, nämligen critical literacy. Det handlar om att ha ett handlingsinriktat, kritiskt och undersökande förhållningssätt när man läser. Det räcker inte med att bara läsa eller förstå utan det innebär också att man formulerar sin kunskap, skriver, uttrycker sig, spelar in något eller på något sätt går vidare i handlnig. Critical literacy härrör från Repertoarmodellen eller The Four Resources Model, en australisk tankemodell. Grundstommen är att barnet är:

 1. kodknäckare
 2. textskapare
 3. textbrukare
 4. en kritisk läsare

 Dessa fyra funktioner samspelar och är igång samtidigt. Detta synsätt påverkar förstås hur olika läs- och skrivpraktiker gestaltar sig i undervisningen.

Critical literacy lägger fokus på texters innehåll. Faktorer som makt, kön, klass och etnicitet studeras i förhållande till text och läsare. Här kan man tala om att intersektionen, skärningspunkterna, mellan dessa begrepp och läsare/läsande är avgörande. Olika perspektiv och sätt att tänka möts tillsammans med det sociologiska och genusvetenskapliga begreppet intersektionalitet. Läsaren förutsätts läsa mellan och bortom raderna och tolkningar leder till en kritiskt granskande och en reflekterande syn på texter, deras syfte och budskap. Förresten – vill du ha en närmare definition med praktiska exempel på hur man kan använda begreppet intersektionalitet så hör med mina bloggande kolleger Emma och Pernilla för bloggen ”Jämställd undervisning”!

Du kan läsa mer om detta förhållnings- och arbetssätt och hur det kan användas med yngre barn i boken ”Glädjen i att förstå” (Jönsson & Bergöö, 2012). Några andra som skriver om critical literacy är forskarna Ulla Damber och Berit Lundgren. Du hittar en artikel om om detta i Svensklärarföreningens tidskrift nr 3, 2013. En annan bok som handlar om detta är ”Doing Critical Literacy” av Hall (2013). Jag har just beställt båda böckerna och väntar nu otåligt på att få läsa mer om critical literacy.

“Not for me”

sa pojkarna när de i parken erbjöds böcker av författaren Ian McEwan. Christina Hoff Sommers, docent i filosofi,  skriver aktivt i olika sammanhang och problematiserar pojkars och unga mäns försämrade läsning och svagare skolresultat. Hon presenterar uppgifter på att unga män idag är i minoritet bland dem som tar universitetsexamina på olika nivåer. Hon har skrivit ett flertal böcker om bl.a. pojkar och pojkars läsning. Bokexempel: (2013; 2a upplagan)  ”The War Against Boys: How Misguided Policies are Harming Our Young Men”.

Bakom faktum att dagens pojkar och män läser mindre men också sämre samt har sämre skolresultat ligger många olika orsaker. I en intervju svarar hon att ”Today’s classrooms tend to be feelings-centered, risk-averse, competition-free, and sedentary”. Fritt översatt säger citatet att våra klassrum är inriktade på känslor och med litet utrymme för risktagande, saknar tävlingsinslag och karakteriserars av stillasittande. Detta ligger enligt Hoff Sommers pojkarna i fatet.

I England, Canada och Australien ska det finnas särskilda program för att uppmuntra och stärka pojkars läsande. Dessa omfattar t.ex.:

 1. mer pojkvänliga läsuppgifter (t.ex. science fiction, fantasy, sport, spion- och krigsböcker)
 2. mer ledig tid under skoltid för att ge utrymme till lek och fysisk aktivetet
 3. kampanjer för att uppmuntra en mer manligt inriktad litteracitet
 4. fler manliga lärare som förebilder

Det australiska programmet är “Success for Boys” och genomfördes runt 2005-2009. Totalt ska runt 1600 skolor ha fått extra medel för att satsa på pojkars läsande.

Christina Hoff Sommers ger tre råd för att få pojkar att läsa:

 1. återinför pauser och ledig tid under skoldagen
 2. gör pojkar till läsare
 3. utgå från pojkars/ett manlig synsätt

Pojkar behöver mer tid och utrymme för att röra på sig och ”tumla runt”. Vi behöver erbjuda dem texter och uppgifter som fångar deras nyfikenhet och utgår från deras intressen. Här ger hon som exempel webbsidan Guysread.com. Bakom denna webbsida står Jon Scieszka, författare och First National Ambassador of Young People’s Literature. Du kan läsa om Jon Scieszka i en artikel i New York Times från 2008 där han intervjuas om sin roll som First National Ambassador of Young People’s Literature.

I den här filmen presenterar hon en del av sina förslag.

Pojkars läsning och sjunkande resultat är en mycket viktig fråga. Därtill ett diskussionsämne. Det enda jag känner mig säker på är att det inte finns några enkla lösningar!

Blir du nyfiken och vill läsa mer och ta del av hennes argumentation så hittar du texteroch information på: http://www.aei.org/scholar/christina-hoff-sommers/ 

Här hittar du också många kommentarer från läsare.

Vilka är dina erfarenheter? Hur anser du att vi ska lägga upp undervisningen och förhålla oss för att få pojkarna ”tillbaka på banan”? För nog är läsning och läskompetens en livsviktig färdighet!? Och hur förstår du henne när hon talar om ”male imagination”? Ovanpå detta kan vi ju lägga till ett kulturellt perspektiv. Hur kan vi förstå ”male imagination” i olika kulturer?

Några av er läsare kommer jag att träffa på onsdag och det ser jag fram mot! Det finns en del att diskutera runt genus och litteracitet!

Textrörlighet

- är det bekant? Skolverket använder begreppet i många av sina texter som handlar om läs-, skriv- och språkutveckling; gärna tillsammans med termerna (orden) elevnära och anpassning. Barbro Westlund understryker  i sin bok ”Att undervisa i läsförståelse” vikten av att vi gör de centrala ämnesbegreppen till våra och faktiskt använder dem när vi diskuterar ämnet. Vad står då textrörlighet för?

Textrörlighet är när läsaren rör sig både framåt (framåtriktad textrörlighet – man använder det man redan läst eller skrivit för att förstå det som kommer längre fram ) och bakåt (bakåtriktad textrörlighet – man kan använda det man just läst eller skrivit för att fördjupa sin förståelse av det man läst eller för att förändra det man skrivit ) i texten. En textrörlig läsare gör kopplingar till sig själv, till andra texter och/eller till vad som händer i världen (utåtriktad textrörlighet). Textrörlighet står alltså för en rörlighet både inom och mellan texter men också förmågan att gå ut från texten och koppla innehållet till egna erfarenheter och förkunskaper. Den handlar också om att förstå hur olika författare beskriver samma sak eller något liknande.

Förmågan att ”röra sig i texter” ses som en viktig aspekt för utveckling av läs- och skrivförmågan. Den grundas redan hos det lilla barnet i de muntliga samtalen. Därför är det viktigt att ge möjligheter till att samtala, läsa och skriva i många och varierande sammanhang.

Vi kan också tala om textrörlighet som:

 • Textbaserad rörlighet vilket innebär att eleven talar om texten på ord- sats eller heltextnivå. Han eller hon kommenterar innehåll i texten på en såväl ytlig som djupare nivå.
 • Utåtriktad textrörlighet syftar på elevens förmåga att associera utifrån en text till andra texter, egna erfarenheter  och upplevelser.
 • En interaktiv rörlighet avser förmågan att reflektera över textens struktur, funktion, syfte och mottagare.

Textrörlighet berör även skrivande.

Har du några termer eller begrepp du skulle vilja få utvecklade och/eller förklarade? I så fall är du välkommen att mejla mig dem.